msklukam@email.cz

     261 910 135 tel./fax


K Lukám 644/1a

Rozhodnutí o přijetí do MŠ K Lukám, K Lukám 664/1a, 142 00, Praha 4 – Libuš

 

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává MŠ K Lukám, K Lukám 664/1a, 142 00, Praha 4 – Libuš rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ K Lukám.

Vyzvednutí rozhodnutí: 4.6. – 5.6. – 7.6. od 13h do 17h v ředitelně

Seznam uchazečů

 

uchazeč přijat
1 př. řízení pozastaveno
3 přijat
4 přijat
6 přijat
9 přijat
15 př. řízení pozastaveno
16 přijat
19 přijat
22 přijat
25 přijat
26 přijat
27 přijat
28 přijat
29 přijat
31 přijat
36 př. řízení pozastaveno
37 přijat
38 přijat
42 přijat
 
 

 

 

Datum zveřejnění: 4.6. 2019

 

Marta Hrubá

ředitel školy

 

 

 

 

 

Zápis do Mateřské školy K Lukám, K Lukám 664/1a, Praha 4 – Libuš

 kniha

Zveme rodiče a jejich děti na den otevřených dveří: 

16.4. 2019 od 15h do 17h

Vydávání potřebných formulářů pro zápis do naší MŠ bude probíhat:

2.5. a 3.5. 2019 a 6.5. 2019 od 13h do 17h

Příjem žádostí, přihlášek do naší MŠ:

13.5. 19 – 14.5. 19 od 13h do 17h

Vydávání rozhodnutí do vlastních rukou:

Bude upřesněno.

(v ředitelně mateřské školy.)

děti

 

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ K Lukám PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Proces přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. V souladu s ustanovením § 38 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, činit si výpisy, pořizovat si kopie spisu nebo jeho části.

 TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné doručit do MŠ k rukám ředitelky školy ve dnech:

13.5. od 13.00 do 17.00 hodin

14.5. od 13.00 do 17.00 hodin 

Žádost je možné doručit

▪ osobně do školy ve dnech a hodinách předem určených, nebo

▪ písemně prostřednictvím provozovatele poštovní služby, nebo

▪ písemně z osobní datové schránky do datové schránky školy.

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ K Lukám:

Rozhodnutí budou zveřejněna na dveřích MŠ a na webových stránkách MŠ nejpozději v úterý 4.6.2019 ve 14.00 hodin pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí si můžete vyzvednout od 4.6 do 7.6. v MŠ.

Upozornění pro žadatele: Účelové přihlášení k trvalému pobytu dítěte, kde nepobývá alespoň s jedním ze svých zákonných zástupců, může být předmětem dalšího šetření vhodných podmínek vytvořených pro rozvoj a vzdělávání dítěte.

 

POČET VOLNÝCH MÍST PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 JE (zatím) 16

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ K LUKÁM VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/202

Upozorňujeme rodiče, že podle § 22 odst. 2a) školského zákona jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Prosíme rovněž o včasné předávání odborných zpráv z případného dřívějšího vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru.

 

Na základě ustanovení § 35 zákona č. 564/2011 Sb., školský zákon, může ředitel mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:
  1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší dva týdny,
  2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
  3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního (ne delšího jak 3 měsíce) pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
  4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

 

Mateřská škola K Lukám, K Lukám 664/1a, Praha – Libuš

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy K Lukám na školní rok 2018/2019

K povinnému předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( § 34, odst. 4, § 179, odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., školský zákon), i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. Rodič má možnost i jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání dle §34b – individuální vzdělávání dítěte.

Do mateřské školy jsou dále přednostně přijímány děti, které dovršily věku čtyř a tří let k 31.8..

Děti jsou přijímány k celodenní docházce.

 Děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání školné nehradí.

Spádovost MŠ K Lukám je pro děti s trvalým bydlištěm Praha – Libuš, Písnice

 

Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha – Libuš, Písnice  jsou přijímány do MŠ K Lukám s ohledem na spádovost a následující kritéria, která vyjadřují stupeň priority:

  1. přednostně děti předškolního věku, tedy pětileté k 31.8. a děti s povoleným odkladem školní docházky k povinnému předškolnímu vzdělávání – § 34a školského zákona
  2. přednostně děti věku 4 let k 31.8.
  3. děti ve věku 3 let

Pokud budou přijaty do mateřské školy děti na základě uvedených kritérií, je možno přijmout dítě s jiným místem trvalého pobytu.

 

                                                   Marta Hrubá, ředitelka MŠ

 

Co by mělo dítě umět při vstupu do mateřské školy

–        Zvykejte dítě na pravidelný režim dne – ranní vstávání, pravidelné jídlo, odpočinek

–        Ve školce je dítě bez plínek, a to i při spaní

–        Naučte dítě základy hygieny – mýtí rukou, utírání do ručníku, smrkat při rýmě

–        Ve školce musí umět jíst lžičkou, pít z hrnečku

–        Dítě ve třech letech by mělo být schopné se částečně obléci samo

–        Pořiďte dětem boty na suché zipy

16.12.2019

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 

Pondělí 16. prosince 2019
Aktuální verze používaného systému je WORDPRESS 5,2,1