O škole

 

Údaje o zařízení 

 • IČO: 49624628
 • ID datová schránka: tazbvmp
 • ředitelka školy: Marta Hrubá
 • celodenní mat.škola
 • současná kapacita dle zřiz. listiny 52 dětí – 2 třídy
 • provozní doba 6,30 -17 hod.

Chtěli bychom představit naši mateřskou školu, v níž rádi uvítáme  všechny děti a jejich rodiče, mající zájem o příjemné, vstřícné, nově  moderně upravené prostředí a pestrý výchovně vzdělávací program.

Obsazení mateřské školy pro rok 2019/2020 :
pí. ředitelka Marta Hrubá

 

Třída SLUNÍČKO

sun

   pí. učitelky:
   Hana Rutová
   Eva Janouchová
  Asistent pedagoga  Jana Lulová

 

                                    Třída MĚSÍČEK

moon

                                    pí. ředitelka Marta Hrubá
                                    pí. Bc. Barbora Dvořáková
                                    Asistent pedagoga  Miroslava Perntová

Asistent pedagoga logoped a učitelka:  Miroslava Majerová

Školní asistent: Karolína Sedmihorská

pí. školnice Marie Coufalová
pí. uklízečka Eva Kutílková
pí. kuchařka Miroslava Bartáková
pí. kuchařka Milada Šmídová
obsluha kotelny: Josef Budílek

 

 

 

 „LOGO“ MŠ K Lukám (viz.vývěsní štít nad vchodem budovy):     logo_spirala1
barevná spirála naznačuje pestrost a rozmanitost vývoje dítěte v každém okamžiku předškolního věku,jako klíčového období, jako období utváření   budoucí osobnosti. Spirála znázorňuje vývoj bez potlačování svých přirozených potřeb a zájmů.

Barevné otisky kolem spirály naznačují naší snahu vytvořit stimulující „barevné“prostředí,které bude podporovat zdravý psychický,fyzický,sociální,estetický a   citový vývoj dítěte v celé jeho rozmanitosti.

Předškolní období dává šance, které se již ve spirále dalších vývojových období nebudou opakovat

Přijímáme děti od 3 do 6 roků

 

Mateřská škola zajišťuje celodenní péči o děti – od 6,30 do 17,00 hod.

Nabízíme rozmanitý výchovně vzdělávací program,vycházející z požadavků Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a osobnostně orientovaného modelu.

V rámci programu zajišťujeme:

 • kvalitní přípravu na ZŠ s ohledem na specifické individuální potřeby dětí
 • příjemné klima po stránce psychosociální, hygienické a podnětné prostředí pro činnosti dětí
 • pestrý program výchovně vzdělávacích činností s využitím kvalitních didaktických materiálů , zaměřený na celkový rozvoj osobnosti dítěte s respektováním individuality
 • podporujeme vlastní tvořivost dětí a jejich tvořivé myšlení
 • značnou pozornost věnujeme také fyzickému rozvoji, hygienickým a společenským návykům
 • celodenní stravu založenou na zásadách racionální dětské výživy, pitný režim celý den

 

Zaměření školy

Orientace MŠ je dlouhodobě zaměřena na nadstandardní péči věnovanou dětem v oblasti přiměřeného dorozumívání /mluvního projevu/ především v těchto oblastech:

 1. prevence a reedukace vad mluvního projevu
 2. rozvoj kultivovaného dorozumívání se svým okolím s plným respektováním indiv.schopností, věkových zvláštností a respektováním dosaženého stupně vývoje řeči.
 3. cíleného rozvíjení drobné motoriky a grafomotoriky , jako součásti orientace MŠ
Zájmové aktivity:
 • kroužek hry na flétnu (učitelka MŠ) pro rozvíjení správného dýchání, hudebního cítění
 • Sparťanská sportovní školička
 • kroužek keramiky
 • pohybový kroužek – Tanečky s jógou
Pořádané akce pro všechny děti:
 • cvičení v místní sokolovně pro získání optimální fyzické zdatnosti a obratnosti dětí
 • kulturní – divadla, kouzelnická vystoupení, koncerty přímo v MŠ,přírodovědná vystoupení,
 • návštěva a spolupráce s hasiči, Českou policií/dopravní výchova/
 • besídky (vánoční, jarní) Mikuláš, vánoční slavnosti, tématické výlety
 • ozdravné pobyty – školy v přírodě (Jizerské hory)
 • plavání
 • den dětí – karneval, soutěže, obchůdek
 • slavnostní rozloučení se školáky
 • spolupráce s místním úřadem
  • vítání občánků (vystoupení dětí)
  • výstavky dětských prací
  • vystoupení na libušském jarmarku
  • účast na zajímavých soutěžích (sportovní hry, výtvarné soutěže)
Formy spolupráce s rodinou:

Každodenní styk s rodiči, třídní schůzky s odbornými přednáškami nebo přímou ukázkou práce s předškolními dětmi, průběžné výstavky dětských prací, individuální konzultace, individuální logopedická práce i v přítomnosti rodičů, možná pomoc rodičů při oslavách dne dětí, společná setkání – práce děti + rodiče, vánoční koncert pro děti i jejich rodiče s pohoštěním, vánoční slavnost s besídkou, společná oslava příchodu jara a dne matek, společné rozloučení předškoláků s MŠ na konci školního roku s pohoštěním, možnost zapůjčení odborné literatury rodičům dětí.

Logopedické a výchovné poradenství přímo v mateřské škole (logoped, somatoped v MŠ)

Vybavenost MŠ – dostatečné množství didaktických pomůcek pro hry a výchovně vzdělávací činnosti dětí. Nově vybavený interiér obou tříd a školní zahrada s  hracími prvky splňuje nová hygienická a bezpečnostní kritéria v rámci EU.