Účast v projektech

 

 

Název projektu: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 – MŠ K Lukám

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001921

Číslo a název výzvy: Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Příjemce podpory: Mateřská škola K Lukám

Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj školy v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí v mateřské škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

 

 

 

 

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0017352

Výzva

02_20_081 – Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III – VRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

3.I/1 – Školní asistent – personální podpora MŠ

3.I/9 – Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 276 093,00
Dotace EU 138 046,49
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 138 046,51
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

Doba realizace

10/2020 – 1/2022

 

 

 

 

 

Projekt

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0017352

Specifický cíl:

02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

 

 

 

 

Název projektu: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ K Lukám

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001400

Číslo a název výzvy: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Příjemce podpory: Mateřská škola K lukám

Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí v mateřské škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

 

Zvyšování kvality školy

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010393

Výzva

02_18_064 – Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II – VRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

2.I/1 – Školní asistent – personální podpora MŠ

2.I/6h – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

2.I/8 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 439 296,00
Dotace EU 219 648,00
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 219 648,00
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

Doba realizace

10/2018 – 09/2020