Zápis

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

V MATEŘSKÉ ŠKOLE K LUKÁM

JEŠTĚ DO 28. ZÁŘÍ!

 

MŠ K LUKÁM 664/1A, PRAHA 4 – LIBUŠ

www.msklukam.cz

ředitelka Marta Hrubá – tel. 739 022 365

OSŠ ÚMČ Praha-Libuš – tel. 731 610 451, 731 247 996

 

Zpravidla jsou přijímány děti ve věku 3-6 let. S ohledem na vybavení mateřské školy mohou být přijaty děti ve věku 2 let,  pakliže již nejsou závislé na plenách. Bližší informace u paní ředitelky MŠ K Lukám paní Marty Hrubé nebo na odboru správním a školství viz níže uvedená telefonní čísla.

 

 

 

PODROBNOSTI O DALŠÍM KOLE ZÁPISU NÍŽE:

ROLUJTE NÍŽE…..

 

 

Výsledky II. kola zápisu podmíněného administrativním úkonem

                                Přijati:  42  43  44  45  46  47

 

 

 

 

 

ŽÁDOST JE MOŽNÉ STAHNOUT NÍŽE, KDE JSOU DALŠÍ INFORMACE.

 

 

 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

 

Děti přijaté:                                                                

01  02  03  05  06  08  10  24  27  30  31  33  36

 

Děti přijaté podmíněným administrativním úkonem:     

04  09  12  19  20  21  22  23  25  26  28  29  32  34  35  37  38

 

 

 

 

Zápis podmíněný administrativním úkonem do Mateřské školy K Lukám, K Lukám 664/1a, Praha 4 – Libuš

:kniha

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020-2021

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte

Dětský očkovací kalendář

 

                                                                            

 

 

INFORMACE K DALŠÍMU KOLU PODMÍNĚNÉMU ZÁPISU ADMINISTRATIVNÍM ÚKONEM DO MŠ K LUKÁM PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Proces přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. V souladu s ustanovením § 38 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, činit si výpisy, pořizovat si kopie spisu nebo jeho části.

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

 stáhnout žádost na stránkách MŠ:  www. msklukam.cz

 K vyzvednutí budou žádosti  u hlavního vchodu do tříd MŠ na stolečku( žádost, čestné prohlášení)

 TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 Žádost o přijetí je možné  doručit následujícími způsoby:

do datové schránky školy

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na msklukam@email.cz

poštou

Nezapomeňte na kopii rodného listu dítěte, kopie očkovacího průkazu

Je nutné vše odeslat nejdéle do lhůty  9.7.2020 do 24:00 hodin. 

osobně :      9. 7. . 2020   14h – 17h      v ředitelně MŠ (vchod od MÚ)

                  

  Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitel školy na místním  úřadě.

  Zákonní zástupci nevyžadují potvrzení na úřadě.

 Doložení řádného očkování.

V případě, že není možné osobně navštívit lékaře. Zákonný zástupce čestně prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího kalendáře. 

Vzor textu:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte)………………., nar…… , se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o

ochraně veřejného zdraví. Dále zde bude uvedeno jméno a kontakt na ošetřujícího lékaře.

Podpis zákonného zástupce.

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ K LUKÁM:

Podle § 183 odst. 2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole na dobu alespoň 15 dnů.

 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámené.

Rozhodnutí budou zveřejněna na dveřích MŠ a na webových stránkách MŠ pod přiděleným registračním číslem.

 

                                POČET VOLNÝCH MÍST PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 JE  6

 

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀO TRƯỜNG MM NON K Lukám NĂM HC 2020/21

Quá trình nhận học sinh vào hệ giáo dục tiền tiểu học sẽ diễn ra theo luật số 500/2004, Bộ luật quy định hành chính. Theo quy định của điều 38, các thí sinh và đại diện của họ có quyền xem hồ sơ, thực hiện trích lục, làm bản sao hồ sơ hay một phần hồ sơ.

 

(có thể tải đơn ở cuối bài viết)

Cũng có thể lấy đơn ở trên bàn nằm ngay lối vào chính dẫn tới các lớp của trường mầm non (đơn, giấy cam đoan)

THI GIAN ĐỆ ĐƠN:

Đơn xin nhận học có thể gửi từ thứ Hai ngày   9.7. 2020theo những cách sau:

gi ti hp thư đin t ca trường

gửi email kèm chữ ký điện tử được công nhận (không thể chỉ gửi email thông thường) msklukam@email.cz

gửi bưu điện

Xin đừng quên bản sao giấy khai sinh của trẻ, bản sao thẻ tiêm chủng

Phải gửi toàn bộ giấy tờ muộn nhất là vào hạn chót ngày 9.7. 2020 lúc 24h00.  

Đến trực tiếp:    9.7.2020   14h – 17h          tại phòng hiệu trưởng trường mầm non (cổng gần Uỷ ban thành phố)

                 

 Địa chỉ thường trú của trẻ sẽ được hiệu trưởng kiểm chứng tại uỷ ban phụ trách.

 Người đại diện theo pháp luật không cần xin chứng nhận tại uỷ ban.

 Phi trình chng nhn tiêm chng đầy đủ.

Trong trường hợp không thể trực tiếp đến bác sĩ. Người đại diện theo pháp luật phải cam đoan rằng trẻ được tiêm chủng đầy đủ và trình bản sao lịch tiêm chủng.

 

 

Mẫu văn bản:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte)/ Tôi cam đoan rằng (tên và họ của trẻ)………………., nar/ sinh ngày tháng năm………………… , se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o

ochraně veřejného zdraví/ đã được tiêm chủng đủ mũi đều đặn theo quy định của luật bảo vệ sức khoẻ công cộng. Dále zde bude uvedeno jméno a kontakt na ošetřujícího lékaře/ Tiếp sau đây tôi xin ghi li vào đơn này tên h và liên h ca bác sĩ nhi.

Podpis zákonného zástupce/Chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

 

CÔNG B QUYT ĐỊNH NHN HAY KHÔNG NHN TR VÀO H GIÁO DC TIN TIU HC TI TRƯỜNG MM NON K LUKÁM:

Theo điều 183 khoản 2 của luật giáo dục, quyết định về việc duyệt đơn xin học vào hệ giáo dục tiền tiểu học sẽ được thông báo bằng cách công bố danh sách thí sinh dưới dạng số báo danh cùng với kết quả quá trình xét tuyển của mỗi thí sinh. Danh sách sẽ được công khai tối thiểu trong vòng 15 ngày tại nơi công cộng quy định ở trường.

Việc công bố danh sách được coi như là thông báo quyết định xét duyệt đơn xin nhận học vào hệ giáo dục tiền tiểu học.

Quyết định dưới dạng số báo danh được cấp sẽ được công bố tại các cổng của trường mầm non và trên trang web trường.

Lịch trực tiếp đến nhận giấy quyết định sẽ được chỉ định dựa theo tình hình dịch bênh.

Lưu ý dành cho người đệ đơn: Đăng ký thường trú có chủ đích cho trẻ ở nơi, mà trẻ không sống cùng ít nhất với một trong hai người đại diện theo pháp luật, có thể sẽ là tiền đề để điều tra việc tạo dựng điều kiện vụ lợi nhằm phát triển và giáo dục trẻ em.

SỐ LƯỢNG CHỖ TRỐNG DÀNH CHO NĂM HỌC 2020/2021 LÀ 6.

 

 

 

 

děti

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ K LUKÁM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21

Upozorňujeme rodiče, že podle § 22 odst. 2a) školského zákona jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Prosíme rovněž o včasné předávání odborných zpráv z případného dřívějšího vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru.

 

Na základě ustanovení § 35 zákona č. 564/2011 Sb., školský zákon, může ředitel mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:
  1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší dva týdny,
  2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
  3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního (ne delšího jak 3 měsíce) pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
  4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

 

Mateřská škola K Lukám, K Lukám 664/1a, Praha – Libuš

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy K Lukám na školní rok 2020/21

K povinnému předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( § 34, odst. 4, § 179, odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., školský zákon), i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. Rodič má možnost i jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání dle §34b – individuální vzdělávání dítěte.

Do mateřské školy jsou dále přednostně přijímány děti, které dovršily věku čtyř a tří let k 31.8..

Děti jsou přijímány k celodenní docházce.

 Děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání školné nehradí.

Spádovost MŠ K Lukám je pro děti s trvalým bydlištěm Praha – Libuš, Písnice

 

Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha – Libuš, Písnice  jsou přijímány do MŠ K Lukám s ohledem na spádovost a následující kritéria, která vyjadřují stupeň priority:

  1. přednostně děti předškolního věku, tedy pětileté k 31.8. a děti s povoleným odkladem školní docházky k povinnému předškolnímu vzdělávání – § 34a školského zákona
  2. přednostně děti věku 4 let k 31.8.
  3. děti ve věku 3 let

Pokud budou přijaty do mateřské školy děti na základě uvedených kritérií, je možno přijmout dítě s jiným místem trvalého pobytu.

 

                                                   Marta Hrubá, ředitelka MŠ

 

Co by mělo dítě umět při vstupu do mateřské školy

–        Zvykejte dítě na pravidelný režim dne – ranní vstávání, pravidelné jídlo, odpočinek

–        Ve školce je dítě bez plínek, a to i při spaní

–        Naučte dítě základy hygieny – mýtí rukou, utírání do ručníku, smrkat při rýmě

–        Ve školce musí umět jíst lžičkou, pít z hrnečku

–        Dítě ve třech letech by mělo být schopné se částečně obléci samo

–        Pořiďte dětem boty na suché zipy