Zápis

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ  DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ K LUKÁM:  

Podle § 183 odst. 2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole na dobu alespoň 15 dnů.

 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23, za oznámené.

 

Neukončený zápis: 23  24  25  41

 

Děti přijaté:  2  4  6  7  8  9  12  14  16  17  18  19  20  21  28  29  30  31  32  33  40  43

 

 

 

                                                                                                                  10.6. 2022               Marta Hrubá řed. MŠ K Lukám

Výsledky zápisu budou uveřejněny 10.6. 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Marta Hrubá

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису:  6.- 7.  6. 2022 od 14h do 17h

 

Místo zápisu / Місце запису: MŠ K LUKÁM ředitelna, vstup od MČ( tel. 739 022 365)

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:   0

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу b)      vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

 1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

 

V /м. Praze dne/дата19.5. 2022

Marta HRUBÁ, ředitelka MŠ

 

DOWNLOAD – ZDE STÁHNOUT DOKUMENTY:

Zápis pro děti UK

Žádost o přijetí dítěte do MŠ – česko ukrajinsky

Vyplňuje lékař UK

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola K Lukám, K Lukám 664/1a, Praha 4 – Libuš, 14200

www.msklukam.cz , e-mail: msklukam@email.cz

datová schránka: tazbvmp

 

 

 

Zápis  do Mateřské školy K Lukám, K Lukám 664/1a, Praha 4 – Libuš pro školní rok 2022 -23

od 2. 5. do 16. 5 2022

 


kniha

Dokumenty ke stažení:

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte

Dětský očkovací kalendář

 

                                                                           

Proces přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. V souladu s ustanovením § 38 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, činit si výpisy, pořizovat si kopie spisu nebo jeho části.

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: od 2.5. do 6.5. 2022 ( kdo si nemůže stáhnout)

K vyzvednutí budou žádosti  u hlavního vchodu do tříd MŠ na stolečku

 Stáhnout žádost na stránkách MŠ:  www. msklukam.cz

 

 

TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI: od 2.5. do 16.5. 2022

 Žádost o přijetí je možné  doručit následujícími způsoby:

do datové schránky školy – tazbvmp

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na msklukam@email.cz

poštou na adresu školky, označenou obálku „Zápis“ (bude vám zaslaná sms o úspěšném předání na vaše tel. číslo či email a registrační číslo)

do schránky k tomu určené ( u vchodu do kuchyně, pod logem), obálku označit „Zápis“, bude vám zaslaná sms či email o úspěšném předání a registrační číslo

Nezapomeňte na kopii rodného listu dítěte a potvrzení od lékaře.

Je nutné vše odeslat nejdéle do lhůty  16.5.2022 do 24:00 hodin. 

osobně :    11. – 12. 5. 2022      14h – 17h      v ředitelně MŠ (vchod od MÚ)

                  

  Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitel školy na místním  úřadě.

  Zákonní zástupci nevyžadují potvrzení na úřadě.

 

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ K LUKÁM:  

Podle § 183 odst. 2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole na dobu alespoň 15 dnů.

 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámené.

Rozhodnutí budou zveřejněna na dveřích MŠ a na webových stránkách MŠ pod přiděleným registračním číslem. 

 

                                                                            POČET VOLNÝCH MÍST PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23 je 18

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy K Lukám na školní rok 2022/2023

K povinnému předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( § 34, odst. 4, § 179, odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., školský zákon), i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. Rodič má možnost i jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání dle §34b – individuální vzdělávání dítěte.

Děti jsou přijímány k celodenní docházce.

Děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání školné nehradí.

 

 

Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha – Libuš, Písnice  jsou přijímány do MŠ K Lukám s ohledem na spádovost a následující kritéria, která vyjadřují stupeň priority:

               

Kritéria přijetí:

Pro přijetí dětí do mateřských škol zřízených městskou částí Praha – Libuš na školní rok 2022/2023 jsou stanovena tato kritéria:

 1. trvalý pobyt nebo u cizince zapsaný pobyt na území městské části Praha-Libuš,
 2. dítě ve věku 6 let ke dni 31. 8. 2022 s odkladem povinné školní docházky,
 3. dítě ve věku 5 let ke dni 31. 8. 2022
 4. dítě ve věku 4 let ke dni 31. 8. 2022
 5. dítě ve věku 3 let ke dni 31. 8. 2022
 6. dítě ve věku 2 let ke dni 31. 8. 2022

 

 

                                                                                                                                                               Marta Hrubá, ředitelka MŠ

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀO TRƯỜNG MẦM NON K Lukám NĂM HỌC 2022/23

Quá trình nhận học sinh vào hệ giáo dục tiền tiểu học sẽ diễn ra theo luật số 500/2004, Bộ luật quy định hành chính. Theo quy định của điều § 38, các thí sinh và đại diện của họ có quyền xem hồ sơ, thực hiện trích lục, làm bản sao hồ sơ hay một phần hồ sơ.

PHÁT ĐƠN: từ 2.5. đến 6.5. 2022

có thể tải đơn từ trang của TMN: www.msklukam.cz

Cũng có thể lấy đơn ở trên bàn ngay lối vào chính dẫn tới các lớp của trường mầm non

THỜI GIAN ĐỆ ĐƠN: từ 2.5. đến 16.5.

Đơn xin nhận học có thể gửi theo những cách sau:

gửi tới hộp thư điện tử của trường – tazbvmp

gửi email kèm chữ ký điện tử được công nhận (không thể chỉ gửi email thông thường) tới msklukam@email.cz

gửi qua bưu điện tới địa chỉ của trường, trên phong thư ghi “Zápis” (tin nhắn về việc chuyển giao thành công sẽ được gửi tới số điện thoại hoặc email của quý vị)

đút vào hòm thư chỉ định (tại lối vào bếp, dưới logo), trên phong thư ghi “Zápis”, tin về việc chuyển giao thành công sẽ được gửi tới quý vị bằng tin nhắn hay email

Xin đừng quên bản sao giấy khai sinh của trẻ

Phải gửi toàn bộ giấy tờ muộn nhất là vào hạn chót ngày 16.5. 2022 cho đến 24h00.

Đến trực tiếp:   11.-12 .5.2022   14h – 17h         tại phòng hiệu trưởng TMN (Lối vào cạnh UBQ)

 

Địa chỉ thường trú của trẻ sẽ được hiệu trưởng kiểm chứng tại uỷ ban khu vực.

Người đại diện theo pháp luật không phải xin chứng nhận tại uỷ ban.

 

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH NHẬN HAY KHÔNG NHẬN TRẺ VÀO HỆ GIÁO DỤC TIỀN TIỂU HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON K LUKÁM:

Theo điều §183 khoản 2 của luật giáo dục, quyết định về việc duyệt đơn xin học vào hệ giáo dục tiền tiểu học sẽ được thông báo bằng cách công bố danh sách thí sinh dưới dạng số báo danh cùng với kết quả quá trình xét tuyển của mỗi thí sinh. Danh sách sẽ được công khai tối thiểu trong vòng 15 ngày tại nơi công cộng quy định ở trường.

Việc công bố danh sách được coi như là thông báo quyết định xét duyệt đơn xin nhận học vào hệ giáo dục tiền tiểu học.

Quyết định dưới dạng số báo danh được cấp sẽ được công bố tại các cổng của TMN và trên trang web trường vào ngày

SỐ LƯỢNG CHỖ TRỐNG DÀNH CHO NĂM HỌC 2020/2021 là 18

 

 

Điều kiện để nhận trẻ vào Trường mầm non K Lukám cho năm học 2022/23

 

 

Những trẻ nào đang trong năm cuối trước khi nghĩa vụ đi học bắt đầu ( § 34, khoản 4, § 179, khoản. 2 luật số 561/2004 Sb., luật giáo dục) và cả những trẻ đã được cho phép bảo lưu việc đi học sẽ được ưu tiên nhận vào hệ giáo dục tiền tiểu học. Phụ huynh có cơ hội và cả cách khác thực hiện nghĩa vụ tiền tiểu học theo  §34b-giáo dục cá nhân cho trẻ.

 

Trẻ được nhận vào học cả ngày.

Trẻ được nhận vào hệ giáo dục tiền tiểu học sẽ không phải trả học phí.

 

 

Trẻ có địa chỉ thường trú tại Quận Praha – Libuš, Písnice sẽ được nhận vào TMN K Lukám theo tuyến và những tiêu chí thể hiện qua cấp độ ưu tiên như sau:

 1. Cho đến ngày 31.8.2021 trẻ lên 6 tuổi và có bảo lưu nghĩa vụ đi học

 

 1. Cho đến ngày 31. 8. 2022 trẻ lên 5 tuổi
 2. Cho đến ngày 31.8.2022 trẻ lên 4 tuổi
 3. Cho đến ngày 31.8.2022 trẻ lên 3 tuổi
 4. Cho đến ngày 31. 8.2022 trẻ lên 2 tuổi

                                                                                                                                Marta Hrubá, hiệu trưởng TMN

 

 

děti

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ K LUKÁM VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

Upozorňujeme rodiče, že podle § 22 odst. 2a) školského zákona jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Prosíme rovněž o včasné předávání odborných zpráv z případného dřívějšího vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru.

 

Na základě ustanovení § 35 zákona č. 564/2011 Sb., školský zákon, může ředitel mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:
 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší dva týdny,
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního (ne delšího jak 3 měsíce) pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

 

Co by mělo dítě umět při vstupu do mateřské školy

–        Zvykejte dítě na pravidelný režim dne – ranní vstávání, pravidelné jídlo, odpočinek

–        Ve školce je dítě bez plínek, a to i při spaní

–        Naučte dítě základy hygieny – mýtí rukou, utírání do ručníku, smrkat při rýmě

–        Ve školce musí umět jíst lžičkou, pít z hrnečku

–        Dítě ve třech letech by mělo být schopné se částečně obléci samo

–        Pořiďte dětem boty na suché zipy