msklukam@email.cz

     261 910 135 tel./fax


K Lukám 644/1a

 

 

 

 

 

Zápis do Mateřské školy K Lukám, K Lukám 664/1a, Praha 4 – Libuš

 kniha

Zveme rodiče a jejich děti na den otevřených dveří: 

22.4. 2020 od 15h do 17h

 

Vydávání potřebných formulářů pro zápis do naší MŠ bude probíhat:

4.5. až 7.5. 2020 od 13h do 17h

                                                                                                                                                          ( možné stáhnout žádost níže)

Příjem žádostí, přihlášek do naší MŠ:

11.5. 2020 – 12.5. 2020 od 13h do 17h v ředitelně MŠ (vchod od MČ)

Vydávání rozhodnutí do vlastních rukou:

Bude upřesněno.

(v ředitelně mateřské školy.)

děti

 

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ K Lukám PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Proces přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. V souladu s ustanovením § 38 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, činit si výpisy, pořizovat si kopie spisu nebo jeho části.

 TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné doručit do MŠ k rukám ředitelky školy ve dnech:

11.5. od 13.00 do 17.00 hodin

12.5. od 13.00 do 17.00 hodin 

Žádost je možné doručit

▪ osobně do školy ve dnech a hodinách předem určených, nebo

▪ písemně prostřednictvím provozovatele poštovní služby, nebo

▪ písemně z osobní datové schránky do datové schránky školy.

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ K Lukám:

Rozhodnutí budou zveřejněna na dveřích MŠ a na webových stránkách MŠ ………………………………………………..pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí si můžete vyzvednout od ……………… v MŠ.

Upozornění pro žadatele: Účelové přihlášení k trvalému pobytu dítěte, kde nepobývá alespoň s jedním ze svých zákonných zástupců, může být předmětem dalšího šetření vhodných podmínek vytvořených pro rozvoj a vzdělávání dítěte.

 

POČET VOLNÝCH MÍST PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 JE (zatím) ………..

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ K LUKÁM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21

Upozorňujeme rodiče, že podle § 22 odst. 2a) školského zákona jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Prosíme rovněž o včasné předávání odborných zpráv z případného dřívějšího vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru.

 

Na základě ustanovení § 35 zákona č. 564/2011 Sb., školský zákon, může ředitel mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:
  1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší dva týdny,
  2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
  3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního (ne delšího jak 3 měsíce) pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
  4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

 

Mateřská škola K Lukám, K Lukám 664/1a, Praha – Libuš

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy K Lukám na školní rok 2020/21

K povinnému předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( § 34, odst. 4, § 179, odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., školský zákon), i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. Rodič má možnost i jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání dle §34b – individuální vzdělávání dítěte.

Do mateřské školy jsou dále přednostně přijímány děti, které dovršily věku čtyř a tří let k 31.8..

Děti jsou přijímány k celodenní docházce.

 Děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání školné nehradí.

Spádovost MŠ K Lukám je pro děti s trvalým bydlištěm Praha – Libuš, Písnice

 

Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha – Libuš, Písnice  jsou přijímány do MŠ K Lukám s ohledem na spádovost a následující kritéria, která vyjadřují stupeň priority:

  1. přednostně děti předškolního věku, tedy pětileté k 31.8. a děti s povoleným odkladem školní docházky k povinnému předškolnímu vzdělávání – § 34a školského zákona
  2. přednostně děti věku 4 let k 31.8.
  3. děti ve věku 3 let

Pokud budou přijaty do mateřské školy děti na základě uvedených kritérií, je možno přijmout dítě s jiným místem trvalého pobytu.

 

                                                   Marta Hrubá, ředitelka MŠ

 

Co by mělo dítě umět při vstupu do mateřské školy

–        Zvykejte dítě na pravidelný režim dne – ranní vstávání, pravidelné jídlo, odpočinek

–        Ve školce je dítě bez plínek, a to i při spaní

–        Naučte dítě základy hygieny – mýtí rukou, utírání do ručníku, smrkat při rýmě

–        Ve školce musí umět jíst lžičkou, pít z hrnečku

–        Dítě ve třech letech by mělo být schopné se částečně obléci samo

–        Pořiďte dětem boty na suché zipy

9.4.2020

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 

Čtvrtek 9. dubna 2020
Aktuální verze používaného systému je WORDPRESS 5,2,1